Semih Çalapkulu

ŞEYH CELALEDDİN KARDEŞ ( 1888-1973 )

Şeyh Celal, Siirt’imizin yetiştirdiği en önemli ilim ve bilim insanıdır. Bu yazıyı derlememin amacı şehrimizin ve ülkemizin değerlerini bir sonraki nesille aktarmaktır.

Bilginin zekâtı/sadakası, bilgiyi başkalarıyla paylaşmaktır. Bilgi aynı sevgi gibi paylaştıkça çoğalır.(Semih ÇALAPKULU) “ Bu düsturla aile büyüğümüzü değerli alim, Şeyh Celal’in hakkında bilgileri bir araya getirerek, kaleme aldım.

Şeyh Celaleddin Kardeş kimdir?

Kendini “Kitaplarla Dövüşen Adam” olarak nitelendiren, Şeyh Celaleddin Kardeş Hazretleri 1888 yılında Siirt İli Merkez Dumlupınar Mahallesinde dünyaya teşrif etti.

Şeyh Celaleddin Kardeş, Şeyh-ül Hattab namıyla maruf ve dini bilgisiyle temayüz eden zatın oğludur. Muhterem babası, dînî bilgilerde bir otorite olan Şeyh El Hatip Hazretleridir.

İlk tedrisatını babasından alan Şeyh Celaleddin Kardeş, Şam Dini Bilimleri Fakültesinde tahsilini tamamlayarak Siirt’e döndü. İstiklal Harbinde Kuva-yı Milliye saflarında Moral Hocalığı görevinde bulunan ve cephelerde askerlere va’zu nasihatlerde bulunarak morallerini yüksek tutmalarında etkin bir rol alan Şeyh Celaleddin Hazretleri yine bu yıllarda Said-i Nursi Hazretleriyle yakın arkadaşlık kurdu.

Şeyh Celal Efendi, Bediüzzaman‘ın çok eski dostu ve arkadaşıydı. Hayatta iken aralarında şaka ve latifeler eksik olmamıştı. Birinci Cihan Harbine Bediüzzaman ile beraber iştirak etmişti.

İki arkadaşın lâtifesi: Bediüzzaman’ın ilmini, kahramanlığını ve yüksek faziletlerini her zaman takdirle anıyordu. Bediüzzaman, Meşrutiyet sonrası İstanbul dönüşünde neşrettiği eserleri talebelerine okutuyormuş. Şeyh Celal ise bu eserleri (İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi) okumadığı gibi, Bediüzzaman’a latife tarzında: “Seyda, İstanbul’a gitmişsin, orada başından geçenleri oturup yazmışsın, şimdi de burada bunları okutuyorsun?” deyince, Bediüzzaman da şaka yollu: “Celal sen benim muarızım mısın yoksa?” diye Şeyh Celal’e mukabele edermiş ve yine latife olarak “Celal, sen benim ağzımda dikenli bir lokum gibisin. Ne yiyebiliyorum, ne de atabiliyorum” dermiş.

Yine Bediüzzaman’la Şeyh Celal kendi aralarında daha çok gençken karar vermişler ki: “Hiç evlenmeyelim!” Şeyh Celal bu hatırasını da anlatarak, bu söze kendisinin sadık kalmadığını, sözünde durmadığını ifade edermiş. Şeyh Celal evlenmiş lakin hiç çocuğu olmamıştır.

Genç Said ile Celal Efendi bazen çeşitli oyunlar ve yarışmalar da yaparlarmış. Bir gün geniş bir su arkını atlamak için iddiaya girişmişler. Genç Said bu arkı muvaffakiyetle atlayınca, Celal kendisinin de atlayacağını söyleyerek, hızlanıp dereye atlıyor, ama geçemiyor, suyun tam çamurlu kısmına çöküyor.

Bir şiir yarışması: Şeyh Celal Kardeş diyor ki: “Birinci Cihan Harbinden evvel vefat etmiş bir zatın taziyesi için Van’ın Zeve köyüne gitmiştik. Bediüzzaman, Abdülmecid (Ünlükul), Molla Habib, Ahmed-i Cano, Muhyiddin, İbrahim ve Şükrü hep birlikte oturuyorduk.

“Bediüzzaman bize ‘Her birimiz birer şiir söyleyelim. Meşhur muallakat-ı seb’a gibi hangisi beğenilirse o kabul edilsin, birinciliği alsın.’ dedi. Bunun üzerine her birimiz birer şiir söyledik. Bediüzzaman bana hitaben ‘İb Kıble-i Arabî yite çibi’ yani ‘Kıbleye yemin ederim ki senin şiirin beğenildi.’ dedi. Söylediğim şiir de şuydu:

“Birinci beyitteki ‘Habib’ kelimesiyle Bediüzzaman’a, ‘Mecid’ kelimesiyle kardeşi Abdülmecid’e işaret ediyor.

“İkinci beyitteki ‘Habib’ kelimesiyle Molla Habib’e, ‘ahmed’ kelimesiyle Ahmed-i Cano’ya, ‘Celal’ kelimesiyle bana,‘Muhyi’ kelimesiyle Muhyiddin’e işaret ediyor.

“Üçüncü beyitteki ‘İbrahim’ kelimesiyle Molla İbrahim’e ‘Şükrü’ kelimesiyle de Molla Şükrü’ye işaret ediyor.

“Şiirin mânası”:

 1. Ey Zeve köyü, Said ile saadete ermiş bulunuyorsun. Abdülmecid ile büyük bir izzet ve ref’ete sahip oldun.
  2. Bediüzzaman Said, Abdülmecid, Habib, Ahmed ile seni ferahlandırdılar. Veya ikisi (Said ile Abdülmecid) Habib ile sana, Ahmed’i verip onunla ferahlandırdılar.(1)
  3. Tepelerin İbrahim’e, âşıkın maşukuna olan arzu ve temennisi gibidir. Seni mecd ve güzel vasıflarla yaratana şükür ederim.”

( Birinci dünya savaşında, Milis Miralayı Bediüzzaman, Rus ve Ermenilere karşı kahramanca çarpışırken fedakâr talebelerinden Molla Habib’i Gevaş’ta ve Molla Ahmed-i Cano’yu da Zeve’de şehit vermiştir. )

 Vaiz ve İmam-Hatip olarak çeşitli görevlerde bulunan Şeyh Celaleddin Hazretleri, bütün vaazlarında Kur’an-ı Kerim’in asra göre yorumunun yapılması taraftarıydı. Kur’an ayetlerinin yorumlarının kıyamete kadar devam edeceğini belirten Şeyh Efendi, Ay’a çıkılmadan yıllar önce, insanların günü geldiğinde Ay’a çıkacaklarını ve fezada fütuhatlarda bulunacaklarını söyleyecek kadar aydın fikirliydi.

Türkçeyi en iyi bir şekilde kullandığı gibi Osmanlıca, Farsça, Arapça olarak da hutbeler îrad eder, hitap ettiği topluluğun dilleriyle kendilerine daha yakın olmanın yolunu seçerdi. Fıkıh bilgileri yanında felsefe, mantık, riyaziye, tarih, coğrafya, astronomi gibi ilimleri de iyi derecede bilir, müspet ilimleri öğrenmenin, en az dini bilgileri öğrenmek kadar gerekli olduğunu savunurdu.

Ömrünün son 40 yılını uzlette (Görünürde halkın içinde olduğu halde kalben onlardan ayrı olma) geçiren Şeyh Celaleddin Hazretleri, bu uzun süre zarfında hiç çarşıya inmedi. Alışveriş yapmadı. İmam-Hatip olduğu ve evinin çok yakınında bulunan Şeyh El-Cerrah Camii ile evi arasında vakit namazlarında mekik dokuyup dururdu. Muhipleri, O’nu evinde veya Camiinde ziyaret ederek sohbetlerinden feyizlenir, muhtelif konularda görüş ve düşüncelerini alarak hareketlerini Şeyhlerinin emirleri doğrultusunda tanzim ederlerdi.

 

Aynı zamanda şair olan Şeyh Celaleddin Hazretleri, kitaplarının bir kısmı Siirt İl Müftülüğü binasındaki kütüphanede adına açılan bölümde muhafaza edilmektedir. Memozin’i Arapça ’ya tercüme etmiş, ayrıca çok değerli dini incelemeleri vardır. Zürriyeti olmadığı için zengin kütüphanesi Siirt Müftülüğünce muhafaza altına alınmıştır.

Müftülük olarak bu eserlerin teşhiri ve ilim adamlarının istifadesine sunulması açısından özel bir bölüm tahsis edilmişdir.

 

Ziyaret eden muhipleri arasında, Gazeteci Ahmet Arıtürk’de vardı. Bir gün, yine Şeyh Efendiyi ziyarete giden Arıtürk kendilerine:

-Üstadım, nasılsınız, ne yapıyorsunuz?

Diye sorduğunda, Şeyh Hazretleri rahlesi üzerindeki kitapları göstererek şu cevabı vermişti:

-Görüyorsun işte, kitaplarla dövüşüyorum. Bazen ben onları, bazen, onlar beni yeniyorlar!

Cevabını vermişti.

Ahmet Arıtürk’ün, ertesi günkü makalesinin başlığı hazırdı:

“Kitaplarla dövüşen adam”

Kendi değişiyle “Kitaplarla Dövüşerek” tükettiği ömrü 1973 yılının 15 Haziran Cuma günü sabah namazına davet eden müezzinin sesine kulak vererek ve onunla birlikte Ezan-ı Muhammedi’yi tekrarlarken aziz ruhunu yüce Allah’a teslim etti. Siirt Merkez Cerrah Camiine defnedildi. Cenaze namazını da Siirt Müftüsü Raif Korkmaz Efendi kıldırmıştır.

Allah cc gani gani rahmet etsin. Nurlar içinde yatsın. Mekân-ı Cennet olsun.

 

 

 

 

Kaynakça;

 

 • Şeyh Celaleddin KARDEŞ’in yeğeni, Raci KARDEŞ
 • Şeyh Celaleddin KARDEŞ’in yeğenleri; Nezihe SAYDAN, Metin SAYDAN, Çetin SAYDAN, Muzaffer SAYDAN, Selim SAYDAN
 • Şeyh Celaleddin KARDEŞ’in yeğenleri; Ayşen ÇALAPKULU, Gülçıray ADIGÜZEL, Betül OKUTAN
 • Ziyaretler ve Türbeler

http://www.sidav.org.tr/index.php/ziyaretler-ve-turbeler

 • ŞEYH CELALEDDİN KARDEŞ

https://siirt.diyanet.gov.tr/Sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal&contentid=137

 • MOLLA CELAL SİİRTİ

http://www.rahiask.com/index.php/tetebbuat/106-alimler/768-molla-celal-siirti

 • İLİMİZİN YETİŞTİRDİĞİ AYDIN DİN ADAMLARINDAN ŞEYH CELALETTİN EFENDİ (CELALETTİN KARDEŞ) ANILDI

http://www.siirttehurriyet.com/haber_yazdir.php?id=238

 • CELÂL EFENDİ (BEDİÜZZAMAN’IN TALEBELİK ARKADAŞI, ŞEYH)

https://sorularlarisale.com/celal-efendi-bediuzzamanin-talebelik-arkadasi-seyh